πŸ‡©πŸ‡ͺ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€±α€·α€œα€šα€Ί(3:00)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI)α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI)α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(8:30)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States New Home Sales α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️