πŸ‡¦πŸ‡Ί Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€™α€”α€€α€Ί (7:00)ထချိန်တွင် Reserve Bank of Australia (RBA) α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€± (4:00)ထချိန်တွင် Januaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Average Earings Index+Bonus α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€± (4:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Claimant Count Change α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡©πŸ‡ͺ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:30)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί German ZEW Economic Sentiment α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Retail Sales MoM α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Core Retail Sales MoM α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(8:30)ထချိန်တွင် Januaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States JOLTs Job Openings α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ‡ͺπŸ‡Ί Marchα€œ (18)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:30)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί European Consumer Price Index (CPI) YoY α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (18)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Building Permits α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¨πŸ‡¦ Marchα€œ (18)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί Canada Core Consumer Price Index (CPI) MoM α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (18)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(9:00)ထချိန်တွင် United States Crude Oil Inventories α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(12:30)ထချိန်တွင် United States Federal Reserve Interest Rate Decision α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(12:30)ထချိန်တွင် U.S Federal Reserve (Fed) Economic Projections α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(1:90)ထချိန်တွင် U.S Federal Reserve (Fed) Press Conference α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ‡³πŸ‡Ώ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€Άα€”α€€α€Ί(4:15)ထချိန်တွင် New Zealand Gross Domestic Product (GDP) QoQ α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¦πŸ‡Ί Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€Άα€”α€€α€Ί(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί Australia Employment Change α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¨πŸ‡¦ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€±α€·α€œα€šα€Ί(3:00)ထချိန်တွင် Swiss National Bank Monetary Policy Assessment α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¨πŸ‡¦ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€±α€·α€œα€šα€Ί(3:00)ထချိန်တွင် Switzerland Interest Rate Decision α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (19)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ‡¨πŸ‡¦ Marchα€œ(20)α€›α€€α€Ί Friday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Januaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί Canada Core Retail Sales MoM α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ(20)α€›α€€α€Ί Friday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(8:30)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Existing Home Sales α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ”΄ Dataα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€žα€Šα€·α€Ία€‘α€α€« ထထက်ပါငွေကြေးထတွဲများ α€œα€Ύα€―α€•α€Ία€α€α€Ία€”α€­α€―α€„α€Ία€•α€«α€žα€Šα€Ία‹

❀️❀️❀️ Traders များထကျိုးထမြတ် ရကြပါစေ။